Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βασίζεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας, είναι ευέλικτο, εξελίσσεται, ανανεώνεται διαρκώς από τις νηπιαγωγούς και προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και στις δυνατότητες των παιδιών. Κύριο μέλημά μας είναι τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να ανακαλύψουν μόνα τους τη γνώση και να την οικοδομήσουν με την υποβοήθηση των νηπιαγωγών τους. Η έμφυτη τάση των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Όλες οι παιδαγωγικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν και καλλιεργούν την δημιουργική σκέψη, την αυτοέκφραση και τις πρωτότυπες ιδέες των νηπίων. Κυρίως όμως εξασφαλίζουν ένα κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας, παραδοχής και σεβασμού της ατομικής προσπάθειας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συναισθηματική ενδυνάμωση και ευεξία των παιδιών.
Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης, της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών τους δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην αγωγή τους, συμπληρώνοντας, ενισχύοντας ή ακόμα και επεκτείνοντας τις επιδιώξεις του σχολείου, σύμφωνα με τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις που θα πάρουν από τις νηπιαγωγούς και τη σχολική μας ψυχολόγο.

 

 
 
 

Πρόγραμμα

 

 

Παιδί και Γλώσσα

Στη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας επιδιώκεται τα παιδιά να καλλιεργήσουν την προφορική επικοινωνία, να είναι δηλαδή σε θέση να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να κατανοούν τις απόψεις των άλλων σύμφωνα με το επίπεδο της ανάπτυξής τους. Παράλληλα, έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο, αναγνωρίζουν γράμματα, λέξεις και προτάσεις, ενώ προσπαθούν να γράψουν, να διαβάσουν και να σχηματίσουν με το αισθητηριακό υλικό τουλάχιστον εύηχες δισύλλαβες λέξεις.

Για τις παραπάνω δραστηριότητες αξιοποιούνται:

• Παιχνίδια φωνολογικής ετοιμότητας, απομνημόνευσης
• Παιδική λογοτεχνία και ανάγνωση εικονοϊστοριών
• Τραγούδια & παραμύθια με γράμματα
• Ηλεκτρονικές διαδραστικές ασκήσεις στον διαδραστικό πίνακα
• Βιβλιοτετράδια και υποστηρικτικά έντυπα
• Ψυχοκινητικά παιχνίδια
• Βιωματική μάθηση (π.χ. ανάγνωση συνταγών κ.α)

Παιδί και Μαθηματικά

Στα μαθηματικά τα παιδιά κατακτούν βασικές προμαθηματικές έννοιες. Ασκούνται στην ικανότητα να προβληματίζονται και να επιδιώκουν ανάλογες λύσεις. Έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς, αισθητοποιούν τους αριθμούς ως το 20, κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις και συλλογισμούς και γνωρίζουν απλά γεωμετρικά και στερεά σχήματα.

Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτυγχάνονται μέσα από:
• Παιχνίδια (τόμπολες, αντικείμενα, παζλς, μοτίβα κ.α)
• Τραγούδια με αριθμούς, σχήματα κ.α
• Ηλεκτρονικές διαδραστικές ασκήσεις στον διαδραστικό πίνακα
• Βιβλιοτετράδια
• Υποστηρικτικά έντυπα
• Ψυχοκινητικά παιχνίδια
• Βιωματική μάθηση (μετρήσεις, συγκρίσεις, εκτέλεση συνταγών κ.α)
• Παιδαγωγική γωνιά μαθηματικών

Παιδί και ΠεριβάλλονΤα νήπια γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους, τόσο τον φυσικό, (φυσικό περιβάλλον) όσο και τον ανθρώπινο (ανθρωπογενές περιβάλλον), δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του (τεχνολογία). Η μελέτη περιβάλλοντος είναι πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις. Τα παιδιά αποκτούν

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, εποχιακές δράσεις (π.χ. τρύγος, σπορά κ.α.) συμμετοχή σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα.

Παιδί, Δημιουργία και ΈκφρασηΤα παιδιά μας μπορούν καθημερινά να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από ένα πλήθος δημιουργικών δράσεων όπως η ζωγραφική με εκμάθηση διάφορων τεχνικών, η χειροτεχνία και η δημιουργία κατασκευών, το κουκλοθέατρο και η παιδική λογοτεχνία με το θεατρικό παιχνίδι.

Παιδί και Βιωματική ΜάθησηΤα παιδάκια των προσχολικών τμημάτων, μέσα από καλοσχεδιασμένες βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η ενεργητική προσέγγιση της μάθησης ενεργοποιεί τα κίνητρά τους και αναπτύσσει γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες, αναγκαίες για την αυτο-καθοριζόμενη μάθηση. Μαθαίνουν έτσι μέσω μιας διδασκαλίας που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματά τους.

Συνεργάζονται με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, ώστε η μάθηση να αποκτά και κοινωνική χροιά, εκτός από νοητική. Αναπτύσσουν τις ικανότητες της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης, μέσω δραστηριοτήτων που αυξάνουν σταδιακά σε δυσκολία. Πειραματίζονται με καινοτόμα προγράμματα μέσα από σχέδια εργασίας (projects), αναζητώντας, θέτοντας ερωτήσεις, κάνοντας ανακαλύψεις και καταγράφοντας ιδέες και παρατηρήσεις ως άτομα και ως μέλη της ομάδας. Μέσα από τη βιωματική μάθηση αναπτύσσουν επιπλέον την αυτοεκτίμησή τους, την υπευθυνότητα, τον αυτοσεβασμό, και τον σεβασμό τους στη διαφορετικότητα.

KinemsH Kinems (www.kinems.com) έχει δημιουργήσει μία πρωτοποριακή πλατφόρμα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια με κίνηση που προάγουν την ενεργή μάθηση (active learning) και τα οποία προσφέροντα με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Τα παιδιά πραγματοποιούν παιγνιώδεις δραστηριότητες με ποικίλους τρόπους βιωματικής και ενσώματης εμπλοκής σε ένα διαδραστικό και συνεργατικό περιβάλλον τάξης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει εύκολα και γρήγορα προσωποποιημένες δραστηριότητες που τραβούν την προσοχή και τη συγκέντρωσή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, δηλαδή η ταυτόχρονη καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων, των επιτελικών λειτουργιών, των δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας, του συναισθηματικού κόσμου και της κοινωνικότητάς τους..

Μέσα από την πλατφόρμα Kinems o εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει από όπου θέλει και με όποια συσκευή επιθυμεί την πορεία των μαθητών και να έχει στη διάθεσή του εκθέσεις με στοιχεία σχετικά με την επίδοσή τους με βάση μαθησιακές και κινησιολογικές μετρικές (learning & kinesthetic analytics) τις οποίες μπορεί να τις διαμοιραστεί με γονείς.
Η πλατφόρμα Kinems πρωτοπορεί γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί:
i) σε περιβάλλον τάξης αξιοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές (π.χ. κέντρα μάθησης)
ii) για μικτή μάθηση, δηλαδή να μπορεί ο μαθητής να πραγματοποιεί στο σπίτι δραστηριότητες που έχει προσδιορίσει ο εκπαιδευτικός ως πρακτική άσκηση, και
iii) για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό, το οποίο προσφέρει μία σημαντική λύση σε περίπτωση κρίσης και καραντίνας.

 
 

Aγγλικά

Τα πρώτα βήματα των παιδιών μας στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας είναι συναρπαστικά. Έμπειροι και πρόθυμοι καθηγητές Αγγλικής δημιουργούν μια ασφαλή και αδιαμφισβήτητα σύγχρονη «γωνιά» Αγγλικών, στην οποία τα παιδιά μας αναπτύσσουν τα γλωσσικά τους ταλέντα. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις μουσικοκινητικές ασκήσεις, τα τραγούδια και τις δημιουργικές δραστηριότητες οι μικροί μαθητές κατακτούν με σταθερά, σίγουρα και ευχάριστα βήματα τη βασική δομή της Αγγλικής γλώσσας. Τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου καταφέρνουν να αναγνωρίζουν τους ήχους των γραμμάτων της αγγλικής αλφαβήτου αλλά και να διαβάζουν απλές λέξεις μέσα από ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες.
Σε ένα πλούσιο περιβάλλον μάθησης, οι τάξεις μας είναι μία ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να υποδεχτεί και να ξεναγήσει τους λιλιπούτειους μαθητές στη μαγική χώρα των Αγγλικών.

Περισσότερα
 

 
 

 
 
 

Γράμματα &
Τέχνες

 

 

Θεατρικό ΠαιχνίδιΤο Θεατρικό παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα έκφρασης και απελευθέρωσης συναισθημάτων, κινήσεων και φαντασίας. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες του θεάτρου, τα παιδιά οδηγούνται μέσα από τα θεατρικά παιχνίδια, την παντομίμα, την κίνηση και τη δραματοποίηση να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους αλλά και να βρουν τη δική τους θέση μέσα σε αυτόν.

Η διαδικασία ξεκινάει από διάφορα ερεθίσματα, όπως ένα παραμύθι, μια ιστορία, ένα ποίημα και τα παιδιά καλούνται μέσα από τη δραματοποίηση αυτών των ερεθισμάτων και την ασφάλεια που τους εξασφαλίζει η μεταμόρφωση σε ρόλους, να συζητήσουν και να εκφραστούν για ζητήματα της καθημερινότητας που τα απασχολούν, να ανακαλύψουν, να αναγνωρίσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους.

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl OrffΗ Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής αγωγής βασισμένη στην ένωση μουσικής, κίνησης και λόγου. Στην προσχολική ηλικία «εκμεταλλευόμαστε» την έμφυτη ανάγκη των παιδιών να τραγουδήσουν, να κινηθούν και να χορέψουν, ώστε να καλλιεργήσουμε τον ατομικό τους εσωτερικό ρυθμό και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να τα οδηγήσουμε προς την κατάκτηση των αφηρημένων μουσικών εννοιών

Η καλλιέργεια του ατομικού ρυθμού επιτυγχάνεται μέσα από ρυθμικές μουσικές δραστηριότητες, στις οποίες συντονίζεται ο λόγος και η κίνηση του σώματός τους. Στη συνέχεια εισάγεται στην εκπαίδευση η μελωδία, μέσω της φωνής και του τραγουδιού. Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο εκπαιδεύονται επίσης να συνοδεύουν τη μελωδία που τραγουδούν με τα όργανα της Ορχήστρας Orff.

Ορχήστρα ORFF ΝηπιαγωγείουΗ Ορχήστρα Orff είναι μίμηση μιας πραγματικής ορχήστρας, όμως με όργανα ειδικά προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και ικανότητες των παιδιών. Στην Ορχήστρα Orff οι μαθητές διδάσκονται τεχνικές εκτέλεσης των οργάνων Orff (ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, κρουστά, μεμβρανόφωνα, ιδιόφωνα), αποκτούν γνώσεις για την παραγωγή του ήχου και ευαισθητοποιείται και καλλιεργείται η ακουστική τους αντίληψη.

Όσο ανεβαίνει η ηλικία αυξάνουν και οι απαιτήσεις στην τεχνική εκτέλεσης των οργάνων και οι ενορχηστρώσεις γίνονται πιο σύνθετες. Η επιλογή των μαθητών γίνεται κατόπιν ακρόασης.

Σχολική ΒιβλιοθήκηΗ Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βαθμίδας του σχολείου μας, καθώς αντανακλά τη φιλοσοφία μας και είναι πολύτιμος αρωγός σε κάθε εκπαιδευτική δράση που διοργανώνεται. Στα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής, η Σχολική Βιβλιοθήκη ως προέκταση της φυσικής τάξης, συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό έργο. Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες με επίκεντρο το βιβλίο και

μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα επεκτείνεται η διαδικασία της μάθησης και η γνώση αφομοιώνεται από τους μικρούς μαθητές δημιουργικά. Ειδικότερα, για τα τμήματα του Νηπιαγωγείου μας λειτουργεί σε μηνιαία βάση τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά μας μαθαίνουν να «χρησιμοποιούν» τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της, συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας και αξιοποιούν το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να απασχοληθούν δημιουργικά.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Προνηπιαγωγείο / Νηπιαγωγείο
165

ΣΥΝΟΛΟ

Προνηπιαγωγείο / Νηπιαγωγείο
18

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Προνηπιαγωγείο / Νηπιαγωγείο
44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Προνηπιαγωγείο / Νηπιαγωγείο
106

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ